Thứ 609202019

LAST_UPDATE08:02:22 AM

Bạn đang ở trang: Home Cố Vấn Học Tập

Cố vấn học tập

I. Giới thiệu chung về Ban CVHT


Hoạt động cố vấn học tập đối với mỗi trường là một hoạt động rất quan trọng vì hoạt động này gắn HSSV với những cơ hội học tập để từ đó hỗ trợ HSSV đạt được những mục tiêu mà họ đề ra trong học tập. Hoạt động cố vấn học tập thể hiện những cam kết của nhà trường trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường nói chung và trong việc hỗ trợ học tập của từng HSSV nói riêng. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cố vấn học tập tại trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được nêu rõ trong Quy định kèm theo Quyết định số 46/QĐ-BKSG ngày 18/07/2013.

 

II. Trách nhiệm của Ban CVHT


a) Định kỳ làm việc với Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp, BCH Chi đoàn và tổ chức họp lớp hoặc nhóm lớp mình phụ trách 01 lần/tháng để sinh hoạt các nội dung theo quy định của nhà trường. Họp định kỳ 01 lần/tháng với Ban thường trực Hội đồng CVHT. Các buổi làm việc và công tác học tập phải có biên bản và gửi về Trưởng ban CVHT chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng;


b) Phổ biến các quy chế, quy định của nhà trường; Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu, truy cập thông tin về các quy chế, quy định liên quan đến học sinh. Phổ biến những nội dung mới, những nội dung điều chỉnh trong các quy định hiện hành


c) Xây dựng và phổ biến công tác của học kỳ: chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo thời khóa biểu, kế hoạch thi...
d) Hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho HSSV; thường xuyên theo dõi kết quả học tập của sinh viên;


e) Giúp đỡ sinh viên giải quyết những khó khăn vướng mắc trong học tập. Nhắc nhở sinh viên khi thấy kết quả học tập của sinh viên giảm sút;


f) Phối hợp với các giảng viên, các đơn vị công tác liên quan, nhất là phòng Đào tạo để giúp đỡ và tạo điều kiện cho HSSV học tập, đánh giá điểm rèn luyện của HSSV

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban CVHT 

 

1. Chức năng:


- Tư vấn, giúp HSSV học tập, định hướng nghề nghiệp;
- Quản lý sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. 

 

2. Nhiệm vụ:

 

- Nhiệm vụ của CVHT trong công tác tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, định hướng nghề nghiệp, bao gồm:

• Tổ chức triển khai các quy chế, quy định về quyền và nghĩa vụ của HSSV;
• Tư vấn cho HSSV phương pháp tự học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tìm kiếm tài liệu;
• Hướng dẫn cho HSSV hiểu biết về chương trình đào tạo toàn khóa, chương trình đào tạo chuyên ngành, điều kiện tiên quyết của từng học phần;
• Lưu ý HSSV về sự cố gắng học tập khi thấy kết quả của học giảm sút;
• Trả lời những câu hỏi của HSSV về vấn đề học tập trong phạm vi thẩm quyền của mình;
• Trung thực, công bằng trong hoạt độn tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn HSSV


3. Quyền hạn:


• Yêu cầu ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình và mọi mặt của lớp hoặc nhóm lớp để có biện pháp chỉ đạo, góp ý kịp thời các hoạt động của lớp hoặc nhóm lớp;
• Đề nghị các đơn vị cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo, phục vụ cho công tác quản lý lớp học sinh hoặc nhóm lớp mình phụ trách
• Được phép truy cập một số tài liệu, phần mềm có liên quan tới chế độ, chính sách, chương trình đào tạo và sinh hoạt, rèn luyện.

 

IV. Hiệu lực thi hành


1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 18/07/2013)
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về trường thông qua phòng Quản lý chất lượng để điều chỉnh, bổ sung hợp lý hơn.
3. Các Phòng/ban, Trưởng các Khoa/ Khối chuyên ngành, trưởng các đơn vị có liên quan, các cán bộ, các nhân viên, các giáo viên và các lớp học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành theo quy đinh.