Thứ 610192018

LAST_UPDATE08:02:22 AM

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CVHT

Họat động Cố Vấn Học Tập đối với mỗi trường Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học là một hoạt động rất quan trọng vì hoạt động này gắn học sinh – sinh viên với những cơ hội học tập để từ đó hỗ trợ học sinh – sinh viên đạt được những mục tiêu mà họ đã đề ra trong học tập. Hoạt động Cố Vấn Học Tập thể hiện những cam kết của nhà trường trong hoạt động giáo dục của nhà trường nói chung và trong việc hỗ trợ học tập của từng học sinh – sinh viên nói riêng. Biết được tầm quan trọng của Cố Vấn Học Tập, nhà trường đã Quyết định thành lập Ban Cố Vấn Học Tập vào ngày 18/07/2013 và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của CVHT tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1.Văn bản này quy định về tổ chức và chế độ làm việc đối với các bộ, nhân viên, giáo viên được phân công làm công tác Cố vấn học tập (CVHT) cho học sinh, bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian làm việc. thời gian làm việc đối với lớp/ nhóm lớp, chế độ báo cáo, quyền lợi, khen thưởng và kỷ luật..gồm 8 chương và 20 điều.

2.Văn bản này áp dụng với:

a) Các cán bộ, nhân viên, giáo viên được phân công làm công tác CVHT.

b) Các Khoa/ Khối/ Bộ môn chuyên môn, các Phòng/ Ban, các đơn vị liên quan trong nhà trường.

c) Học sinh đang theo học tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.

Điều 2: Tổ chức hệ thống CVHT.

1.CVHT là chức danh do nhà trường quy định. CVHT là người tư vấn và hỗ trợ học sinh phát huy tối đa khả năng học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, học và tự học để đáp ứng mục tiêu và khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường , theo dõi quá trình học tập, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của học sinh nhằm giúp học sinh điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập, đồng thời quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo lớp/ nhóm lớp được phân công phụ trách.

2.CVHT là cán bộ, nhân viên, giáo viên đang công tác tại các Khoa/ Khối và các Phòng/ Ban trong Nhà trường. CVHT được phân công phụ trách theo lớp hoặc nhóm lớp học sinh, không quá 80 học sinh/ lớp hoặc nhóm lớp, mỗi cố vấn học tập phụ trách không quá 02 lớp hoặc 02 nhóm lớp.

3.Căn cứ vào quy mô các lớp hoặc nhóm lớp, Hiệu trưởng sẽ quyết định số lượng CVHT của từng Khoa/ Khối dựa trên danh sách đề nghị của Trưởng Khoa/ Khối tương ứng và của Trưởng Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng. Trong trường hợp phát sinh số lượng vượt quá các mục tiêu phải có ý kiến chấp thuận của Hiệu trưởng.

Điều 3: Mục đích.

1.Định hướng, tư vấn và hỗ trợ thông tin trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của học sinh

2.Hỗ trợ cho nhà trường, Khoa/ Khối và các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo và quản lý học sinh. Theo dõi sát tình hình của các lớp hoặc nhóm lớp học sinh, kịp thời đề xuất với nhà trường, Khoa/ Khối và các đơn vị liên quan về các phương án xử lý đối với những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

3.Cung cấp cho Ban Giám hiệu những thông tin liên quan tới công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy, làm cơ sở giúp cho việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giảng viên hàng năm của Nhà trường.

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động.

1.Công tác CVHT không làm thay công tác quản lý như: Công tác hành chính, quản lý đào tạo và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và nhiệm vụ các phòng ban có liên quan.

2.CVHT luôn quan tâm đến lợi ích của học sinh, không làm điều gì gây thiệt hại cho học sinh.

3.Giúp đỡ học sinh hoặc hướng dẫn học sinh tìm đến sự giúp đỡ từ những nguồn khác.

4.Có hành động cư xử văn minh, lịch sự, phù hợp với đạo đức nghề nghiệp và có tính chuyên nghiệp.

CHƯƠNG II: TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 5: Tiêu chuẩn CVHT

1.CVHT được lựa chọn từ các cán bộ, nhân viên, giáo viên đã tốt nghiệp  từ Cao đẳng trở lên, am hiểu về đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp.

2.Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình đối với nhiệm vụ được giao.

3.Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT của nhà trường về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; Các quy định về chế độ chính sách và công tác học sinh sinh viên. Thường xuyên cập nhật những thay đổi trong quy chế, quy định, nội quy để có thể tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

4.Nắm vững mục tiêu, chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, các hình thức đào tạo, các quy trình đào tạo và quản lý học sinh. Cụ thể:

a)Nắm vững chương trình đào tạo toàn khóa của chuyên ngành phụ trách. Nội dung, cơ cấu của các khối kiến thức có trong chương trình đào tạo. Nội dung và tiến trình của từng môn học, học phần. Thời khóa biểu của các học phần được nhà trường tổ chức giảng dạy theo từng học kỳ, từng năm học.

b)Nắm vững mô tả nội dung học phần và các quy định liên quan đến học phần: học phần bắt buộc, học phần tự chọn, học phần học trước, học phần tiên quyết, học phần chưa đạt…

c)Nắm vững quy trình tổ chức đào tạo: lý thuyết, thực hành, thí nghiệm, thảo luận, làm bài tập nhóm, thực tập cơ bản, thực tập tốt nghiệp; số đơn vị học trình của từng học phần; đánh giá kết quả của học phần và của toàn khóa học.

d)Nắm vững điều kiện xét: cấp học bổng, lên lớp, lưu ban, thi lần 2, phúc khảo, dự thi tốt nghiệp, tốt nghiệp…

5.Nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Nhà trường để hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc đúng kênh, đúng việc, đúng đối tượng, kịp thời và đúng các địa chỉ giải quyết các công việc liên quan tới chế độ, chính sách về sinh hoạt và đời sống của học sinh.

6.Có phương pháp tư vấn phù hợp cho học sinh.

Điều 6: Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế CVHT.

1.Bổ nhiệm được thực hiện qua 04 bước:

Bước 1: Đầu năm học, sau khi kết thúc đợt tuyển sinh cuối cùng trong năm, căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Điều 5, đối tượng quy định tại Điều 2 và và chỉ tiêu CVHT do Hiệu trưởng quy định, Trưởng Khoa/ Khối đề xuất danh sách CVHT cho năm học này rồi gửi về Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng.

Bước 2: Phòng Khảo thí & Kiểm đinh chất lượng tập hợp danh sách CVHT trình Hiệu trưởng ra quyết định.

Bước 3: Hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm CVHT trên cơ sở đề nghị của Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng.

Bước 4: Công bố quyết định bổ nhiệm CVHT của Hiệu trưởng. Các Khoa/ Khối chuyên môn và Phòng Đào tạo & Công tác HSSV phối hợp tổ chức cho CVHT nhận lớp/ nhóm lớp học sinh.

Khi có sự thay đổi, miễn nhiệm CVHT cũng tiến hành theo quy trình trên.

2.Hiệu trưởng quyết định miễn nhiệm CVHT:

Miễn nhiệm CVHT trên cơ sở để nghị của Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng khi có đề nghị của Trưởng Khoa/ Khối chuyên môn trong các trường hợp sau:

a)CVHT đi học dài hạn, sinh con, không đảm bảo sức khỏe và các lý do chính đáng khác.

b)CVHT bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

c)Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nhiệm vụ của CVHT được quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

d)Trong trường hợp CVHT bị miễn nhiệm: Trưởng Khoa/ Khối đề nghị Phòng Khảo thí  & Kiểm định chất lượng trình Hiệu trường bổ nhiệm CVHT mới. Việc thay thế CVHT phải được thông báo bằng văn bản đến các lớp hoặc nhóm lớp học sinh và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định của Hiệu trưởng.

3.Nhiệm kỳ của CVHT:

Gắn với thời hạn đào tạo của từng khóa học (từ khi tiếp nhận lớp hoặc nhóm lớp đến khi lớp hoặc nhóm lớp kết thúc khóa học). Khi kết thúc nhiệm kỳ, CVHT bàn giao số học sinh chưa tốt nghiệp còn lại cho Phòng Đào tạo & Công tác HSSV.

CHƯƠNG III: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 7: Chức năng CVHT:

1.Tư vấn, hỗ trợ thông tin và định hướng quá trình học tập, rèn luyện, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh.

2.Theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

3.Đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo học sinh

4.Tham mưu cho Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa/ Khối, Trưởng các Phòng/ Ban, Trưởng các đơn vị có liên quan về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, công tác học sinh sinh viên, học và tự học, các công tác liên quan đến giáo dục khác.

Điều 8: Nhiệm vụ của CVHT:

1.Tư vấn về học tập và rèn luyện:

a)Hướng dẫn học sinh nắm vững các quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP.HCM và các quy định của Nhà trường.

b)Tư vấn cho học sinh về chương trình học tập: Kế hoạch học tập trong 01 học kỳ/ năm học/ khóa học; nội dung, mục tiêu, số đơn vị học trình của mỗi học phần.

c)Tư vấn cho học sinh cách sử dụng website của nhà trường để quản lý trang tin các nhân.

d)Tư vấn, hướng dẫn cho học sinh về phương pháp học tập, học và tự học, hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động học tập, học và tự học.

e)Nắm danh sách lớp hoặc nhóm học sinh, từ đó, thường xuyên theo dõi sát: tình hình chuyên cần và học tập của từng học sinh trong lóp hoặc nhóm lớp. Tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp nhắc nhở học sinh khi thấy kết quả học tập sút kém hoặc tình trạng nghỉ học nhiều. Liên hệ với gia đình học sinh để phối hợp quản lý.

f)Thông qua tình hình kết quả học tập của học sinh để tư vấn, hướng dẫn học sinh trong việc đăng ký và có kế hoạch học tập cho phù hợp với chuyên ngành, năng lực và hoàn cảnh của từng học sình.

g)Phối hợp và hỗ trợ các Khoa/ Khối, Phòng/ ban, các đơn vị có liên qua, Đoàn thanh niên trong việc tổ chức các phong trào, các hoạt động ngoại khóa, tham gia các hoạt động xã hội khác và thực hiện đúng nội quy của nhà trường. Đồng thời theo dõi, đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của học sinh. Tham gia các hội nghị của lớp hoặc nhóm lớp và Chi đoàn học sinh.

h)Góp ý cho học sinh về các vấn đề xã hội như rèn luyện bản thân, xây dựng các mối quan hệ và xây dựng lối sống lành mạnh, hòa nhập với cộng đồng.

2.Tư vấn trong lĩnh vực hướng nghiệp và việc làm:

a)Phối hợp tổ chức ngày hôi việc làm, tham gia công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh; tổ chức, hướng dẫn cho học sinh đăng ký tìm việc làm.

b)Hướng dẫn, trợ giúp học sinh nắm bắt kỹ năng xin việc.

c)Khai thác và triển khai dự án hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.

d)Qua hoạt động tư vấn và thăm dò, khảo sát chất lượng đào tạo để tư vấn cho nhà trường về nhu cầu và đòi hỏi của xã hội đối với các ngành đào tạo của nhà trường.

e)Làm tốt công tác lưu trữ hô sơ liên quan; lập báo cáo công tác.

3.Tư vấn trong lĩnh vực khác:

a)Hướng dẫn, cổ vũ học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa và thực hiệc các nội quy sinh hoạt của nhà trường.

b)Góp ý cho học sinh về các vấn đề xã hội như rèn luyện bản thân, xây dựng các mối quan hệ và các vấn đề về nghề nghiệp như đặc tính nghề nghiệp, môi trường làm việc, thị trường lao động, sự lựa chọn nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến trong tương lai.

c)Làm đầu mối giải quyết trực tiếp các công việc liên quan đến học tập và rèn luyện của học sinh lớp hoặc nhóm lớp phụ trách.

d)Chủ trì tổ chức cuộc họp đầu kỳ với học sinh lớp hoặc nhóm lớp phụ trách.

e)Tham dự các cuộc họp của của Hội đồng cấp Phòng/ Ban, Khoa/ Khối liên quan đến học sinh lớp hoặc nhóm lớp phụ trách.

f)Quy định thời gian tiếp học sinh, họp lớp/ nhóm lớp định kỳ để học sinh có thể thường xuyên nhận ý kiến tư vấn.

g)Cuối mỗi tháng, mỗi học kỳ, mỗi năm học báo cáo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh với Ban thường trực Hội đồng CVHT để phục vụ công tác quản lý. Nắm rõ tình hình của học sinh thuộc diện yếu kém, thông báo cho gia đình biết để phối hợp với các Phòng/ Ban, Khoa/ Khối, các đơn vị liên quan  trong việc giáo dục và quản lý học sinh.

h)Thường trực và giải đáp thắc mắc của học sinh.

i)Xây dựng mối quan hệ thân thiện và hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh và CBCNV nhà trường, giáo viên, Phòng/ Ban, Khoa/ Khối, các đơn vị liên quan trong nhà trường.

Điều 9: Quyền hạn của CVHT:

1.Yêu cầu Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình về mọi mặt của lớp hoặc nhóm lớp để có biện pháp chỉ đạo, góp ý kịp thời các hoạt động khác của lớp hoặc nhóm lớp.

2.Đề nghị các đơn vị cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo phục vụ cho công tác quản lý học sinh của lớp hoặc nhóm lớp mình phu trách.

3.Được tham gia các cuộc họp của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cấp học bổng đối với các học sinh thuộc các lớp hoặc nhóm lớp phụ trách.

4.Được tham gia các lớp hoặc nhóm lớp tập huấn, bồi dưỡng về các chủ trương, đường lối chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước, tham gia các lớp hoặc nhóm lớp tập huấn chuyên môn về CVHT do nhà trường tổ chức.

5.Được phép truy cập một số tài liệu, phần mềm có liên quan tới chế độ, chính sách, chương trình đào tạo và sinh hoạt, rèn luyện.

6.Được nhà trường cung cấp các điều kiện làm việc như: danh sách học sinh (có ảnh, thông tin tóm tắt về các nhân và gia đình), sổ tay CVHT, sổ công tác, các tài liệu, quy định, quy chế liên quan đến đào tạo, phòng họp để tổ chức sinh hoạt lớp hoặc nhóm lớp.

CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH.

Điều 10: Thời gian và nội dung làm việc với lớp/ nhóm lớp học sinh.

1.Thời gian làm việc:

Định kỳ làm việc với Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp, BCH Chi đoàn và tổ chức họp với lớp hoặc nhóm lớp mình phụ trách 1 lần/ tháng để sinh hoạt các nội dung theo quy định của nhà trường. Họp định kỳ 01 lần/ tháng với Ban thường trực Hội đồng CVHT. Các buổi làm việc và cố vấn công tác học tập phải có biên bản và gửi về Trưởng ban CVHT chậm nhất vào ngày 25 hàng thing.

2.Nội dung làm việc:

2.1.Cuộc họp đầu tiên của học kỳ:

a)Công bố thành phần Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp và Ban chấp hành Chi đoàn do Phòng Đào tạo và Công tác HSSV chỉ định. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp và Ban chấp hành Chi đoàn. Làm rõ mối quan hệ công tác giữa Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp, Ban chấp hành Chi đoàn và CVHT.

b)Giới thiệu một số thông tin về nhà trường, cơ cấu tổ chức của nhà trường, một số thông tin về Khoa/ Khối chuyên ngành mà học sinh lựa chọn, các Phòng/ Ban để học sinh biết và liên hệ khi cần thiết.

c)Phổ biến các quy chế, quy định chung của nhà trường; hướng dẫn học sinh cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các quy chế, quy định liên quan đến học sinh. Phổ biến những nội dung mới, những nội dung điều chỉnh trong các quy định hiện hành.

d)Xây dựng và phổ biến công tác của học kỳ: chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo; thời khóa biểu; kế hoạch thi…

e)Hướng dẫn học sinh về phương pháp học và tự học. Lưu ý một số đơn từ và biểu mẫu có liên quan đến học sinh và quy trình xác nhận đơn từ và biểu mẫu đó.

f)Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và Ban thường trực Hội đồng CVHT.

2.2.Cuộc họp hàng tháng:

a)Thống nhất cách thức làm việc và cơ chế phối hợp hoạt động giữa Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp , Ban chấp hành chi đoàn và CVHT.

b)Nắm bắt tình hình chấp hành quy định về học tập và rèn luyện như: việc lên lớp hoặc nhóm lớp, tự học, kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi lại, phúc khảo…

c)Nắm bắt tình hình chấp hành quy định về công tác học sinh sinh viên, quy định nội trú, ngoại trú.

d)Phát hiện kịp thời và có biện pháp giúp đỡ, khắc phục những biểu hiện bất thường trong học sinh.

e)Phát hiện những bất cập trong học tập và rèn luyện của học sinh, kịp thời đề xuất với nhà trường những biện pháp tháo gỡ những bất cập đó.

f)Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Ban thường trực Hội đồng CVHT.

2.3.Cuộc hop cuối kỳ:

a)Sơ kết nội dung đã đề ra trong học kỳ. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh theo đúng thời gian và đúng quy định của nhà trường.

b)Phổ biến những nội dung mới, những điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).

c)Bình xét thi đua, khen thưởng học sinh theo quy định.

d)Thực hiện các công việc khác liên quan đến học sinh theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và Hội đồng CVHT.

2.4.Buổi làm việc đột xuất với học sinh:

Thực hiện nhiệm vụ của CVHT theo quy định của Điều 8 của quy định này.

a)CVHT có thể làm việc đột xuất với Ban cán sự lớp hoặc nhóm lớp hoặc tổ chức họp lớp hoặc nhóm lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, Hội đồng CVHT và của lớp/ nhóm lớp học sinh phụ trách.

b)CVHT có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với lớp hoặc nhóm lớp để nắm bắt tình hình, có thể bằng nhiều hình thức như: gặp trực tiếp, điện thoại, email…

CHƯƠNG V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN.

Điều 11: Trách nhiệm của Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng:

1.Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm CVHT theo tiêu chuẩn, quy định tại Điều 5 và đối tượng quy định tại Mục 2 Điều 2.

2.Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng CVHT.

3.Tham mưu, xây dựng các quy định, mẫu biểu, quy định hoạt động của CVHT.

4.Tổ chức các lớp/ nhóm lớp đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CVHT.

5.Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học sinh về hoạt động của CVHT để kịp thời rút kinh nghiệm. Tổng hợp ý kiến phản hồi của học sinh thông qua hệ thống CVHT để giúp Ban Giám hiệu có thêm thông tin đánh giá, xếp loại CBCNV, giáo viên hàng năm.

6.Tham mưu cho Hiệu trưởng biểu dương khen thưởng những CVHT có thành tích xuất sắc, phê bình, nhắc nhở hoặc đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường phê bình, kỷ luật những CVHT không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 12: Trách nhiệm của Ban thường trực CVHT:

1.Lập kế hoạch hoạt động cho Hội đồng CVHT và trình Hiệu trưởng phê duyệt vào mỗi học kỳ.

2.Giúp Hiệu trưởng trực tiếp theo dõi và quản lý hệ thống CVHT. Kiểm tra lịch làm việc và lịch sinh hoạt lớp hoặc nhóm lớp của CVHT. Báo cáo tình hình chung về CVHT và tình hình học sinh cho Hiệu trưởng.

3.Tổ chức cuộc họp Hội đồng CVHT hàng tháng. Lấy ý kiến đóng góp của CVHT về hoạt động quản lý đào tạo, công tác học sinh, Đoàn thể, hướng nghiệp việc làm và các hoạt động khác của nhà trường.

Điều 13: Trách nhiệm của Trưởng các Phòng/ Ban chức năng:

1.Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị: chịu trách nhiệm thông báo danh sách CVHT đến các đơn vị và học sinh trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; phân quyền cho các CVHT được khai thác một số thông tin về tình hình học tập và quản lý đào tạo trên hệ thống đào tạo của nhà trường. Phối hợp, cộng tác và hỗ trợ CVHT trong quá trình triển khai hoạt động, cung cấp các tài liệu cần thiết và hỗ trợ về cơ sở vật chất để CVHT hoàn thành nhiệm vụ.

2.Các Khoa/ Khối chuyên môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc chọn cán bộ, giáo viên do Khoa/ Khối đề nghị theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 và đối tượng quy định tại Mục 2 của Điều 2. Phối hợp cùng các Phòng/ Ban có liên quan quản lý, nhận xét, đánh giá hoạt động của CVHT. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tập huấn cho CVHT, tổ chức lấy ý kiến phản hồi của học sinh về hoạt động của Ban CVHT.

3.Phòng Đào tạo & Công tác HSSV phối hợp chặt chẽ với CVHT để giải quyết nhanh chóng những thủ tục hành chính liên quan đến học tập và rèn luyện theo nguyện vọng của học sinh theo đề xuất của CVHT.

4.Phòng Tài chính kế hoạch có nhiệm vụ thanh toán chế độ cho CVHT sau khi Hiệu trưởng đã phê duyệt báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng CVHT do Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng báo cáo hàng thing.

CHƯƠNG VI: TÀI LIỆU VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP.

Điều 14: Tài liệu CVHT:

CVHT phải được trang bị: quy chế học vụ, chương trình đào tạo của nhà trưởng, quy chế của bộ GD & ĐT, quy định của nhà trường về đào tạo và công tác học sinh, sổ tay CVHT, mẫu ghi chép về các cuộc gặp gỡ học sinh, mẫu biên bản họp lớp/ nhóm lớp, giấy nhận xét tư cách của học sinh, phiếu khảo sát, các tài liệu hướng dẫn có liên quan về đào tạo và quản lý học sinh.

Điều 15:  Đánh giá hiệu quả của hệ thống CVHT:

1.Đầu mỗi học kỳ, căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng CVHT, các CVHT triển khai thực hiện kế hoạch đến các lớp hoặc nhóm lớp học sinh.

2.Hàng tháng CVHT phải nộp biên bản họp lớp/ nhóm lớp, báo cáo kết quả hoạt động tư vấn cho học sinh về Ban thường trực Hội đồng CVHT. Ban thường trực Hội đồng CVHT tổng hợp tình hình học sinh trong thing, gửi báo cáo về Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng chậm nhất vào ngày 25 hàng thing.

3.Cuối mỗi học kỳ, CVHT phải báo cáo Ban thường trực Hội đồng CVHT những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những ý kiến, giải pháp mới. Ban thường trực Hội đồng CVHT tổng hợp, báo cáo đánh giá CVHT về Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng vào thời điểm kết thúc học kỳ.

4.Dựa vào báo cáo của Ban thường trực Hội đồng CVHT, các kênh thông tin từ học sinh, các đơn vị liên quan, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng tiến hành đánh giá hiệu quả CVHT, trong đó trọng tâm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các CVHT. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các CVHT được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ.

5.Các kế hoạch, báo cáo, tài liệu trên được lưu bản gốc tại Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng làm tài liệu minh chứng.

CHƯƠNG VII: QUYỀN LỢI, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16: Quyền lợi:

1.Được hưởng 03 tiết chuẩn/ 01 tháng/ 01 lớp hoặc 01 nhóm lớp đối với mỗi thành viên thường trực Ban thường trực Hội đồng CVHT và 03 tiết chuẩn/ 01 thing phục vụ kinh phí hoạt động của Hội đồng CVHT. Thanh toán định kỳ theo lương hàng thing.

2.Có trách nhiệm đánh giá nhận xét về tinh thần thái độ, kết quả học tập của học sinh tại các phiên họp hội đồng về xử lý học vụ, khen thưởng, kỳ luật, xét học bổng…khi xem xét các vấn đề liên quan đến học sinh do mình phụ trách.

3.Được các bộ phận chức năng trong nhà trường cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác bằng văn bản,…liên quan đến nhiệm vụ để tham khảo.

4.Được nhà trường xét khen thưởng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xét các danh hiệu thi đua, được lưu ý khi xét lên lương, xét chọn đi học tập, bồi dưỡng hoặc đề bạt vào các chức danh cán bộ quản lý.

Điều 17: Khen thưởng và kỷ luật:

1.CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng, xét chọn đi học tập bồi dưỡng, hoặc bổ sung vào đội ngũ quản lý.

2.CVHT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm học được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng.

3.CVHT không hoàn thành nhiệm vụ tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy đinh của nhà trường và không được thanh toán khoản phụ cấp dành cho CVHT tương ứng với tháng đó.

CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18: Chế độ báo cáo:

CVHT có trách nhiệm báo cáo bằng văn  bản các nội dung sau cho Ban thường trực Hội đồng CVHT:

1.Báo cáo hàng tháng tình hình học sinh lớp/ nhóm lớp phụ trách cho Ban thường trực Hội đồng CVHT.

2.Báo cáo nội dung và kết luận tại các cuộc họp với lớp/ nhóm lớp phụ trách.

3.Các trường hợp học sinh gặp khó khăn khi cần được giúp đỡ .

4.Báo cáo các thông tin có liên quan về học sinh theo đề nghị của Ban Giám hiệu và Ban thường trực Hội đồng CVHT.

5.Các đề nghị, khen thưởng, kỷ luật học sinh lớp/ nhóm lớp phụ trách.

Điều 19: Hiệu lực thi hành:

1.Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về trường thông qua Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng để điều chỉnh, bổ sunh cho hợp lý.

Điều 20: Trách nhiệm thi hành:

Trưởng các Phòng/ Ban, Trưởng các Khoa/ Khối chuyên ngành, Trưởng các đơn vị có liên quan, các cán bộ, các nhân viên, các giáo viên và các lớp học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.