Sat04212018

LAST_UPDATE08:02:22 AM

You are here: Home Giới Thiệu Tổ Chức Nhân Sự

Nhân sự phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

 

Bà: Phạm Thị Thêm - Tổ trưởng

- Lên kế hoạch thi chi tiết cho từng kỳ thi
- Lập danh sách mới (thông báo) cán bộ coi thi chấm thi
- Chuẩn bị danh sách thi, danh sách phúc khảo, túi đựng bài thi
- Photo đề thi (cộng tác sao in đề)
- Thu ký hội đồng thi
- Lập danh sách tạm ứng & thanh toán thù lao cán bộ coi thi, chấm thi
- Ghi điểm, kiểm tra điểm từ bài thi vào bảng điểm, kiểm tra tính hợp lệ của danh sách thi
- Lập kế hoạch báo cáo tình hình thi, kết thúc học phần
- Tổ chức thi và chấm phúc khảo
- Lưu trữ, quản lý hồ sơ thi, bài thi
- Thư ký hội đồng thi tốt nghiệp 

 Ông Đỗ Văn Duy - Nhân viên

- Phụ trách việc tạo mã đề thi, tổ chức thi kết thúc học phần trên máy, và các công việc liên quan
- Luu trữ ngân hàng đề thi file cứng và file mêm
- Ghi điểm, kiểm tra điểm từ bài thi vào bảng điểm, Photo đề thi (cộng tác sao in đề).
- Lập danh sách tạm ứng ngân hàng đề thi