Thứ 610192018

LAST_UPDATE08:02:22 AM

Bạn đang ở trang: Home ISO Mục Tiêu Chất Lượng Mục tiêu chất lượng trường TC Bách Khoa Sài Gòn năm học 2014 - 2015

Mục tiêu chất lượng trường TC Bách Khoa Sài Gòn năm học 2014 - 2015

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TC BÁCH KHOA SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 30 tháng  08  năm 2014 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

(NĂM HỌC 2014 – 2015)

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung cấp chuyên nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, trong đó thực hiện đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đảm bảo  trên 100% giảng viên sử dụng thành thạo tin học và áp dụng vào soạn giảng. Đảm bảo 80% số giờ giảng trên lớp của giáo viên được thực hiện có tổ chức thảo luận, thực hành, học nhóm, giáo viên có sử dụng công nghệ thông tin và phương tiện hiện đại; giáo trình, tài liệu giảng dạy được biên soạn đúng kế hoạch;

Phấn đấu đưa tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt hơn 40% trở lên, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; mức hài lòng của cán bộ, giáo viên về tổ chức, quản lý nhà trường đạt từ 70% trở lên.

Trong năm học có ít nhất 80% giáo viên được thăm dò sự hài lòng của sinh viên về giảng dạy môn học; hệ số chuyên cần trên lớp của học sinh hệ chính quy đạt 80% trở lên;

        Duy trì tỷ lệ học sinh - sinh viên xếp loại học tập đạt từ trung bình trở lên từ 80% - 90 %, trong đó tỷ lệ khá, giỏi trên 50 %; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ 80% - 90%. Sinh viên ra trường có việc làm ổn định trên 70%.

Thực hiện việc áp dụng chuẩn đầu ra mới theo lộ trình đã đề ra bắt đầu từ năm học 2013 – 2014 cụ thể:

Chuẩn ngoại ngữ: Học sinh tốt nghiệp TCCN phải đạt chứng chỉ TOEIC 300 điểm trở lên; Hoặc TOEFL iBT từ 25 điểm trở lên; Hoặc chứng chỉ TOEFL ITP từ 337 trở lên; hoặc chứng chỉ IELTS từ 3.0 điểm trở lên;

Chuẩn tin học: Học sinh tốt nghiệp TCCN phải đạt Chứng chỉ Chuyên viên tin học văn phòng Microsoft Office Specialist (MOS) đối với 3 phần mềm MS. Word, MS. Excel và MS. Powerpoint; hoặc Chứng nhận  Internet and Computing Core Certification (IC3), chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản do Certiport cấp.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, đặc biệt là các chương trình đào tạo nghề tiên tiến của các nước tiên tiến khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Úc, New Zealand.

Thực hiện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nhà trường, để tổ chức quản lý học sinh - sinh viên; đảm bảo ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút học sinh - sinh viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của ký túc xá, góp phần giáo dục và rèn luyện đạo đức cho sinh viên; xây dựng môi trường thân thiện và không có tệ nạn.

      Xây dựng nhà trường là một đơn vị mạnh về việc tham gia và tổ chức thực hiện các phong trào mang tính giáo dục và phục vụ cộng đồng, là đơn vị chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, là tập thể đoàn kết.

          Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chẩn ISO 9001: 2008 đối với công tác hành chính; các quy trình tài liệu quản lý chất lượng liên tục cải tiến cho phù hợp, kết hợp với triển khai đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bằng hệ thống KPI (Key Performance Indicator).

 

Nơi nhận:

-        HĐQT, BGH (để chỉ đạo thực hiện)

-        Các Phòng ban, khoa, khối chuyên môn và các đơn vị, cá nhân có liên quan (để  thực hiện)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Châu Văn Dưỡng