Thứ 609202019

LAST_UPDATE08:02:22 AM

Bạn đang ở trang: Home ISO Quy Trình

Quy trình ISO đã ban hành

 

STT

ĐƠN VỊ

TÊN QUY TRÌNH

1

 

 

 

 

 

Phòng TCHCQT

Văn bản đi trường TC BKSG

2

Văn bản đến trường TC BKSG

3

Phòng cháy chữa cháy

4

Mượn tài liệu thư viện

5

Bổ sung tài liệu cho thư viện

6

Họp giao ban của hội đồng trường

7

Tuyển dụng – thử việc CB – NV

8

Tuyển dụng – thử việc GVCH và  GV thỉng giảng

9

Đào tạo CB – NV và GV cơ hữu

10

Quản lý phòng thực hành máy tính

11

Hướng dẫn thao tác trên máy chủ phòng TH máy tính

12

Bảo trì, sửa chữa thiết bị

13

Xử lý sự cố hệ thống mạng, thiết bị CNTT

14

Giám sát hàng ngày đối với cán bộ, nhân viên, giáo viên

15

 

Phòng ĐT&CTHSSV

Đánh giá kết quả rèn luyện HS – SV

16

Xác nhận khối lượng giảng dạy cho GV thỉng giảng

17

Quản lý sổ lên lớp

18

Quản lý điểm

19

Tổ chức thi kết thúc học phần

20

  

Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Hành động phòng ngừa

21

Hành động khắc phục

22

Kiểm soát công việc, sản phẩm không phù hợp

23

Đánh giá nội bộ HTQLCL nhà trường

24

Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng

25

Kiểm soát hồ sơ của nhà trường

26

Kiểm soát tài liệu QLCL

27

 Khoa Y Dược

Mua, nhập, xuất vật tư – thiết bị

28

Quản lý hoạt động phòng thực hành thuộc khoa Y Dược

29

Phòng Tuyển sinh

Tuyển sinh hệ TCCN trường TC BKSG

30

Cấp phát bằng TN

31

Khối Kỹ thuật

Theo dõi tình hình lên lớp của giáo viên

32

Phòng Tài Chính – Kế hoạch

Tạm ứng và thanh toán tạm ứng                                      

33

Đi công tác của CBCNV

34

Đề nghị thanh toán

35

Kiểm kê quỹ